Menu

Nye omklædnings- og badefaciliteter 2015

Da dispensation for badecontainerne udløb 1. december 2015 begyndte det at haste med en mere permanent løsning. Derfor startede vi en møderække med AVP, Ejendomskontoret og DAB. På basis af vores forslag lavede HRH en revideret tegning samt overslag for hvad udvidelsen kostede. Herefter indsendte vi så en ansøgning til kommunen den 21. januar 2016. Efterfølgende blev ansøgningen behandlet af administrationen i Kultur, Fritid og Unge. Her er referatet fra dette møde.

Vores ansøgning blev først forelagt til orientering for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 5. april 2016. Herefter blev ansøgningen behandlet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på deres møde den 7. juni 2016. Her er referatet fra mødet. Kort fortalt blev der ikke fremsat anlægsønske i forhold til etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter for VB 1968. Dog indstillede udvalget at sagen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget med forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for skoleklub, dyre- og hestehold, hvori omklædningsfaciliteter til VB 1968 vil indgå.

Børne- og Undervisningsudvalget afholdt møde den 21. juni 2016 hvor man medtog muligheden for etablering af omklædningsfaciliteter til VB 1968. Desuden fik man forlænget dispensationen for badecontainerne under henvisning til at der ville blive etableret en mere permanent løsning. Her er referatet fra mødet.

Der er siden behandlingen i Børne- og Undervisningsudvalget blevet nedsat en arbejdsgruppe med forskellige repræsentanter fra Rådhuset. Den foreløbige tids- og procesplan  siger at den samlede helhedsplan skal behandles i Børne- og Undervisningsudvalget i foråret 2017 og at VB 1968 vil blive inddraget undervejs i processen. Så der er stadigvæk håb om en løsning...

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog tirsdag den 7. marts 2017, at afsætte en pulje på 1.164.247kr. til VB 1968's bade- og omklædningsfaciliteter. Beløbet er taget fra en videreførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 på ialt 9.155.100kr. indenfor KFIU's område. På et tidspunkt skal et rådgivende ingeniørfirma udarbejde et projektforslag til en samlet renovering af skoleklubben med hestehold samt vores bade- og omklædningsfaciliteter.

Så er der den 8. april 2017 valgt et rådgiverteam til den strategiske udviklingsplan for Værebro Park. Det er et tværfagligt rådgiverteam bestående af Arkitema Architects, CFBO, PLUSS og Scope Communications, som blandt mange aktiviteter skal udarbejde forslag til vores bade- og omklædningsfaciliteter.

Havde et møde med Pia Bagger og to andre om omklædningsfaciliteterne den 10. maj 2017. Vores første prioritet er stadigvæk den nuværende beliggenhed og kommunen foretrækker en samlet løsning for alle klubberne ved Pyramiden ovre på Skovbrynet Skole. En overgangsordning på Byggeren kan komme på tale for at løse det akutte problem med badecontainerne. Det betyder at vi og skoleklubben skal være under samme tag.

Arbejdet med omklædning, hestehold, skoleklub mm. er på dagsordenen til Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20.06.2017 med indstilling om at projektet afventer den strategiske udviklingsplan som forventes færdig ved udgangen af februar 2018. Her er dagsordenpunktet.

PROJEKTET ER STADIGVÆK UNDERVEJS

Luk